Algemene Voorwaarden radiusguard (NL)

Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van radiusguard, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Artikel 1 - Webshop & producten

1.1. Radiusguard (DraadsMedia) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Onderaan dit document kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u op onze website en webshop onze contactgegevens. 

1.2. Let op: radiusguard is enkel en alleen bedoeld als notificatie middel bij social distancing. Het is geen covid-19 preventiemiddel. Het dragen van een radiusguard beschermt u niet tegen een Covid-19 besmetting.

1.3. Let op: Het bereik van de polsbanden is bij benadering en afhankelijk van mogelijke obstructies. Mogelijke storingsbronnen of obstructies zijn: menselijk lichaam, glas, metaal of elektromagnetische interferentie.

1.3. Radiusguard polsbanden communiceren onderling via Bluetooth Low Energy en zijn enkel compatibel met andere door radiusguard ontwikkelde polsbanden en/of apps.

1.4. Radiusguard (DraadsMedia) is niet verantwoordelijk voor schade aan de polsbanden zodra het product in het bezit is van de klant.

1.5. Radiusguard (DraadsMedia) is niet verantwoordelijk voor het softwarematig manipuleren of hardwarematig resetten van de polsband. Zie hiervoor de handleiding op www.radiusguard.nl.

1.6. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.7. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie. 

1.7. De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant. 

1.8 radiusguard.nl n shop.radiusguard.nl  is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie. 

Artikel 2 - Bedenktijd 

2.1. U hebt 7 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. 

2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking. 

Artikel 3 - De overeenkomst 

3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 7 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product. 

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. 

3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau. 

3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt. 

3.5. De levertijd van radiusguard polsbanden is afhankelijk van productie en verzending vanuit de hardware leverancier. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen 1 maand leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

3.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat. 

Artikel 4 - De prijs 

4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn exclusief BTW. De kosten voor BTW en verzending van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen. 

4.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie. 

4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. 

4.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting. 

Artikel 5 - Klachten en garantie 

5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren. 

5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen. 

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien. 

5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de radiusguard polsbanden is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons. 

5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot, anders dan in artikel 1.5. is aangegeven, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde. 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

General Terms & Conditions for the radiusguard (EN)

By agreeing to the General Terms & Conditions for the radiusguard, an agreement has been entered into between us and you, as the customer. However, before agreeing to our General Terms & Conditions, we would like to ask you to go through these very carefully and familiarise yourself with our working method. This can certainly avoid some unpleasant situations! It goes without saying you are always more than welcome to contact us with any possible questions.

Article 1 - Webshop & products

1.1 Radiusguard (DraadsMedia) is registered with the Chamber of Commerce and pays its statutory contribution to the tax authorities. You can find our CoC number and VAT number at the bottom of this document. You can also find our contact details on our website and webshop.

1.2 Please note: the radiusguard is purely intended as a notification tool for social distancing. It’s not a COVID-19 prevention tool. Wearing a radiusguard will not protect you against a COVID-19 infection.

1.3 Please note: The wristbands’ range is approximate and dependent on possible obstructions. Possible sources of interference or obstructions are: the human body, glass, metal or electromagnetic interference.

1.3 Radiusguard wristbands communicate with each other via Bluetooth Low Energy and are only compatible with other wristbands and/or apps developed by radiusguard.

1.4 Radiusguard (DraadsMedia) is not responsible for any damage to the wristbands as soon as the product is in the customer’s possession.

1.5 Radiusguard (DraadsMedia) is not responsible for any software manipulation or hardware resets of the wristband. Please refer to the user instructions on www.radiusguard.nl.

1.6 We will never provide third parties with your personal data. We will always ask for your prior permission if we provide third parties with your personal data.

1.7 We are obliged to inform the police in case of any suspected abuse or fraud.

1.7 The webshop has taken out professional liability insurance to ensure cover against any wrongful liability claimed by a customer.

1.8 radiusguard.nl and shop.radiusguard.nl have both been issued with a SLL Certificate. This means we satisfy all legal requirements in relation to securing your personal data and payment details. We strive to continuously improve the security of your data. We will notify the police in case of abuse by hackers.

Article 2 - Reflection period

2.1 You have a 7 day reflection period following the purchase of a certain product. You can return the product to us without the need to pay for it, should you be dissatisfied with the purchase within this period of time. You will only need to pay the shipping costs for returning the applicable product to us. You will receive a credit invoice if you have already paid for the product and the amount paid by you will subsequently be refunded to your bank account.

2.2 Any products returned to us must be in their original packaging.

 

Article 3 - The agreement

3.1 The agreement between the webshop and the customer is definitive when the customer has confirmed his agreement with the General Terms & Conditions and he has authorised the webshop to take the money from his account, when the customer has paid via iDEAL, or when an invoice has been sent to the customer afterwards. The customer will officially own the product in question once the 7 day reflection period has lapsed and payment has been received by the webshop.

3.2 The agreement has been entered into electronically, by filling in the necessary fields and by agreeing to the General Terms & Conditions.

3.3 You, as our customer, are obliged to fulfil your payment obligation to the webshop. We will send out a reminder if your payment isn’t received within the set period of time. You will incur additional costs if you still haven’t paid after 14 days. We will hand your case over to a collection agency if you still haven’t paid the debt after numerous reminders.

3.4 You will receive a written confirmation of your purchase by email once you have made your purchase. This will include details of the product you have purchased, what it costs and who you can contact with any possible complaints and/or comments.

3.5 The radiusguard wristbands’ delivery time is dependent on production and shipping from the hardware supplier. We will notify you in writing should the item not be deliverable within a 1 month period due to unforeseen circumstances.

3.6 The delivery of products to an international address may take longer than a delivery in the Netherlands. The costs associated with international shipments will be clearly shown when you purchase the product.

Article 4 - The price

4.1 The prices quoted in our webshop exclude VAT. The VAT and shipping costs will become visible once you have added the product to your trolley.

4.2 You are obliged to provide us with the correct account number once you have authorised us to automatically take an amount from your bank account. Abuse or fraud will be punished and the appropriate authorities will be notified of any such incidents. We will also issue a statement to the police.

4.3 The price quoted with the product on the website can’t change during your purchase. You will pay the price shown with the product and this will subsequently also be confirmed to you, if you electronically consent to the purchase. This confirmation will also state the purchase price again.

4.4 If you purchase a product during a period with no specific campaign, you will also not be eligible for a discount afterwards.

Article 5 - Complaints and guarantee

5.1 Any complaints about deliveries will initially always need to be made by phone. Our employees look forward to being of assistance to you. We will then contact the delivery person in question regarding the product delivery. It goes without saying that all our delivery staff do their utmost to deliver the product to your home undamaged.

5.2 Complaints about the product itself must be submitted in writing. We can’t answer these personally. Please describe your complaint as specifically as possible. We will contact the manufacturer or wholesaler on your behalf and act as an intermediary for you. We will naturally sort the problem out for you ourselves if this is within our capabilities.

5.3 Complaints are usually processed within 14 days. The processing of a complaint is always done in writing. We will send out a survey regarding how you felt the complaint was dealt with once a complaint has been processed. We would be most grateful if you could complete this and return it to us. It goes without saying we always want to provide you with an excellent service.

5.4 A warranty applies to every product we supply you with. The length of this warranty is entirely dependent on the product. A one year warranty applies to the radiusguard wristbands. We will notify you in the written confirmation you’ll receive with the product you have purchased, as well as on the invoice we will send you via email, should this warranty period be any different. Should you discover a fault or defect with one of our products, please notify us within 48 hours of delivery.

5.5 If a product breaks within the warranty period, other than as described in article 1.5, we will reimburse the full purchase amount to you. However, this won’t apply when there is intentional or deliberate damage. We would also kindly request for you to contact your insurance company if the damage took place outside of the warranty period. You could possibly claim this back on your contents insurance. No refund can be made without a receipt in both situations. Once the warranty period has expired, the replacement value will also lapse in the event of any possible damage payment. Payment will then take place based on the current market value.

Please tick the box to confirm your agreement with the Webshop’s General Terms & Conditions. No agreement can be entered into without ticking the box. It goes without saying we sincerely hope you enjoy your purchase! Please don’t hesitate to contact us with any possible further questions.